Евроинс получи лиценз за застраховка на летателни апарати и релсови превозни средства

С решение от 27 септември 2006 г. Комисията за финансов надзор издаде допълнителен лиценз на Евроинс за разширяване предмета на дейност с нови видове застраховки съгласно Приложение № 1 към Кодекса на застраховането. Допълнителният лиценз дава право да се извършва застраховане по следните видове застраховки:

-  Застраховка "Релсови превозни средства. Всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства";        
-  Застраховка "Летателни апарати. Всяка щета или загуба, нанесена на летателни апарати";
- Застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати", включваща всяка отговорност за вреди, възникващи при използването на летателни апарати и гражданска отговорност на превозвача на летателни апарати.

До края на тази година Евроинс очаква общ премиен приход от новите застраховки на стойност 240 000 лв., от които 15 500 лв. ще са от застраховката на релсови превозни средства. За 2007 г. се предвижда двоен ръст в премийните приходи по тези застраховки в размер на около 600 000 лв., от които около 563 000 лв. ще бъдат реализирани от застраховката на летателни апарати. Прогнозираният премиен приход по двете зас

Обратно горе