Евроинс ще инвестира част от активите си в чужбина

На 28.09.2006 г. Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на Евроинс да инвестира до 1 000 000 евро, но не повече от 15 % от размера на брутните технически резерви, в квалифицирани дългови книжа в чужбина.

Дружеството е длъжно да представя в КФН месечни справки за инвестициите, които да съдържат информация за вида ценна книга, емисията, издателя, дата на придобиване, цена на придобиване, валута и реализирания през периода нетен доход и доходност.

Вчера, 28.09.2006 г., акциите на дружеството отбелязаха рекорд като поскъпнаха с 5.13 % до средна цена 4,30 лв. за акция.

Обратно горе