Отговорност на туроператора

Предмет на застраховане
Отговорността на туроператора за причинени вреди вследствие на неразплащане със свои контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.

Застраховката се сключва съгласно Закона за туризма. Обект на задължително застраховане е отговорността на туроператора, до определените в полицата лимити, за причинени вреди вследствие на неразплащане с контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.Застрахован
Туроператор

Покрити рискове
Застраховката покрива следните рискове:
• възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването;
• заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените в договора услуги;
• разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването.

Период на застраховката
Застрахователният договор се сключва за срок от една година и се подновява не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се заплаща в брой или по банков път, еднократно или разсрочено по договореност.

Изплащане на щети
Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:
• влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;
•постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.
Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.

Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 /петнадесет/ дни след получаване на всички необходими документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите.

Обратно горе