„Застрахователно дружество Евроинс” АД приема заявления за щети от клиенти на туристическа компания „Арайвалс – Иди“

Уважаеми клиенти,
във връзка с постъпила информация за стартиране на процедура по несъстоятелност на лицензиран туроператор „Арайвалс – Иди“, чиято отговорност е застрахована в „ЗД Евроинс“ АД със застрахователен договор № 03700100000503, бихме  искали да Ви уведомим, че застраховката покрива само вреди, понесени от потребителя на организирани пътувания през периода на застраховката, както следва :

1. възстановяване на платените суми от потребителя по договора за организирано пътуване преди започване на пътуването;
2. заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
3. разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването;
4. съдебни разноски по претенции, предявени с влязло в сила съдебно решение, съгласно предвиденото по-горе.

По тази застраховка не се покриват:
1. разходи за допълнителни екскурзии, посещения и атракции;
2.горницата на действително направените разходи от потребителя вследствие на застрахователно събитие над разходите, които той би извършил, ако спазва условията, предвидени в договора за организирано пътуване;
3. финансови загуби, които не са пряк резултат от неоказване на договорени туристически услуги;
4. телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване и/или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество на потребителя.

За да предявите своите претенции и получите обезщетение следва да  предоставите следните документи във всички агенции, представителства и офиси на „ЗД Евроинс” АД в цялата страна:

1.    копие от договор за организирано пътуване;
2.    копие от документ, доказващ извършения разход;
3.    искане за получаване на обезщетение, като задължително се посочи в него:
    a.   адрес за кореспонденция;
    b.   телефон за контакт;
    c.    електронна поща.


Искане за завеждане на претенция по застраховка „Отговорност на туроператора” може да намерите по-долу в  страницата.

За контакти:
Телефон: 02 4895 443.
Електронна поща: office@euroins.bg
                            vladimir.savov@euroins.bg


Обратно горе